top of page

Group

Public·8 members

UCard - kart sifarişi üçün banka gəlməyin yolu


UCard sifariş: Niyə, necə və harada?
Bu mәqalәdә siz UCard haqqında әtraflı mәlumat әldә edәcәksiniz. UCard nәdir, nә üçün lazımdır, necә sifariş etmәk olar vә onunla nәlәr etmәk olar - bütün bu suallara cavab tapacaqsınız. UCard - kredit vә multivalyutalı debet kartını özündә birlәşdirәn tәk kartdır. Bu kartla dünyanın istәnilәn yerindә rahat alış-veriş edә, faizsiz kredit xәttindәn istifadә edә, keşbek vә gәlir Əldә edә bilersiniz. Bir sözlә, bütün ehtiyaclar tƏk kartda!
u card sifarişUCard nƏdir vƏ nƏ üçün lazımdır?
UCard - Unibank tƏrƏfindƏn tƏklif edilƏn beynƏlxalq kartdır. Bu kartın xüsusiyyƏti odur ki, o, hƏm kredit, hƏm dƏ debet kartı kimi işlƏyir. YƏni, siz bu kartla öz pulunuzu xƏrclƏyƏ bilƏrsiniz, yaxud da bankdan kredit xƏtti alaraq alış-veriş edƏ bilƏrsiniz. Bundan başqa, bu kart multivalyutalıdır, yƏni siz bu kartda 4 müxtƏlif valyutada hesab aça bilƏrsiniz: AZN, USD, EUR vƏ RUB. Bu da sizin valyuta mübadilƏsi üçün zaman itirmƏyib, istƏdiyiniz valyutada ödƏniş etmƏyinizi tƏmin edir.


UCard-ın Əsas xüsusiyyƏtlƏri
  • Kartın qiymǝti puls - Kartın qiyməti pulsuzdur, yəni siz UCard-ı sifariş etdikdə heç bir ödəniş etməyə ehtiyac yoxdur. - Kartın müddəti 3 ildir, yəni siz bu kartı 3 il ərzində istifadə edə bilərsiniz. - Kartın faizsiz kredit xətti 1000 manata qədərdir, yəni siz bu məbləğin daxilində istədiyiniz zaman alış-veriş edə bilərsiniz. - Kartın keşbek sistemi var, yəni siz UCard ilə alış-veriş etdikcə pul qazana bilərsiniz. Hər alış-verişdən 0.5% keşbek Əldә edirsiniz vә bu mәblәği növbәti alış-verişlәrdә xәrclәyә bilәrsiniz. - Kartın taksitlә alış-veriş imkanı var, yәni siz UCard ilә seçilmiş mağazalarda 3 ayadәk faizsiz taksitlә alış-veriş edә bilәrsiniz. - Kartın Apple Pay vә Google Pay ilә uyğunluğu var, yәni siz UCard-ı smartfonunuza Əlavә edәrәk tƏmassız ödƏniş edә bilәrsiniz.UCard-ın faydaları
UCard-ın faydaları çoxdur vƏ onları bir neçƏ bölümdƏ nümayiş etdirƏ bilƏrik:


  • UCard sizin pul mƏsƏlƏlƏrinizi asanlaşdırır. Siz bu kartla hƏm öz pulunuzu xƏrclƏyƏ, hƏm dƏ kredit xƏtti alaraq alış-veriş edƏ bilƏrsiniz. Bu da sizin pulunuzu idarƏ etmƏk üçün daha çox seçim imkanı verir.  • UCard sizin valyuta mübadilƏsi maliyyƏtini azaldır. Siz bu kartda 4 müxtƏlif valyutada hesab aça bilƏrsiniz vƏ istƏdiyiniz valyutada ödƏniş edƏ bilƏrsiniz. Bu da sizin valyuta mübadilƏsi üçün banka gedib-gƏlmƏyib, komissiya ödǝmǝyib, kurs fǝrqliliyi ilǝ qarşılaşmamagınız demǝkdir.  • UCard sizin alış-verişlǝrinizi daha sǝrfǝli edir. Siz bu kartla hǝr alış-verişdǝn keşbek qazana, faizsiz kredit xǝttindǝn istifadǝ edǝ, taksitlǝ alış-veriş edǝ bilǝrsiniz. Bu da sizin alış-verişlǝrinizi daha rahat vǝ daha münasib qiymǝtlǝ edir.  • UCard sizin ödǝnişlǝrinizi daha tǝhlükǝsiz vǝ daha rahat edir. Siz bu kartla Apple Pay vǝ Google Pay ilǝ tǝmassız ödǝniş edǝ bilǝrsiniz. Bu da sizin kartınızı itirmamaq, şifrini unutmamaq, kart oxuducu ilǝ problem yaşamamaq kimi risklǝrdan qoruyur.UCard necë sifariş etmëk olar?
UCard sifariş et etmək üçün iki üsul var: UBank tətbiqindən istifadə edərək və ya Unibank filiallarından birinə müraciət edərək. Hər iki üsulun da öz avantajları və dezavantajları var. Biz sizə hər iki üsulu da təsvir edib, sizin üçün ən uyğun olanı seçməyinizdə kömək edəcəyik.


UBank tƏtbiqindƏn istifadƏ edƏrƏk
Bu üsulun Ən böyük faydası odur ki, siz bu üsulla UCard-ı evdƏn çıxmamaq şƏrti ilƏ sifariş edƏ bilƏrsiniz. Yalnız smartfonunuza UBank tƏtbiqini yüklƏyib, qeydiyyatdan keçmƏlisiniz. Sonra isә, tәtbiqdә "UCard sifariş et" düymәsinә basmaq kifayәtdir. Sizdәn kartın tipini, rәngini, adınızı vә soyadınızı seçmәyiniz xahiş olunacaq. Bundan sonra isә, kartın sizin seçdiyiniz ünvana çatdırılması üçün ödәniş etmәlisiniz. Ödәnişi UBank tәtbiqindәn vә ya başqa bank kartından edә bilәrsiniz. Kartın çatdırılması 3 iş günü ərzindә başa çatır.


Bu üsulun Ən böyük çatışmazlığı isә odur ki, siz bu üsulla UCard-ı yalnız Bakı şәhәri daxilindә sifariş edә bilәrsiniz. Əgәr siz Bakı xaricindә yaşayırsınızsa, bu üsul sizin üçün uyğun deyil.


Unibank filiallarından birinƏ müraciƏt edƏrƏk
Bu üsulun Ən böyük faydası odur ki, siz bu üsulla UCard-ı Bakı xaricindә dә sifariş edә bilәrsiniz. Yalnız өzünüzü vә şәxsiyyәt vәsiqənizi götürüb, Unibankın istЄnilЄn filialına yaxınlaşmaq kifayЄtdir. Filialda sizdЄn kartın tipini, rЄngini, adınızı vЄ soyadınızı seçmЄyiniz xahiş olunacaq. Bundan sonra isЄ, kartın hazırlanması üçün ödЄniş etmЄlisiniz. ÖdЄnişi nağd vЄ ya nağdsız şЄkildЄ edЄ bilЄrsiniz. Kartın hazırlanması 3 iş günü ƏrzindЄ başa çatır.


Bu üsulun Ən böyük çatışmazlığı isЄ odur ki, siz bu üsulla UCard-ı evdЄn çıxaraq sifariş etmЄlisiniz. Yani, sizin banka gedib-gЄlmЄyiniz, növbЄyЄ girmЄyiniz vЄ kartın hazırlandığına qЄdЄr gözlЄmЄyiniz lazım gЄlir.


UCard ilË nËlËr etmËk olar?
UCard ilË etmËk olar çox şey var. Bu kartla siz multivalyutalı hesablarla alış-veriş edə, faizsiz kredit xəttindən istifadə edə, keşbek və gəlir Əldә edә, taksitlә alış-veriş edә vә Apple Pay vә Google Pay ilә tәmassız ödәniş edә bilәrsiniz. Bu imkanlar sizin pul mәsәlәlәrinizi daha asan, daha sәrfәli vә daha rahat hәll etmәyinizƏ kömәk edir. Biz sizƏ hәr bir imkanı ayrı-ayrı tәsvir edib, onlardan necƏ istifadƏ etmƏyinizƏ tövsiyƏlәr verƏcƏyik.


Multivalyutalı hesablarla alış-veriş etmək
UCard ilə siz 4 müxtƏlif valyutada hesab aça bilƏrsiniz: AZN, USD, EUR vƏ RUB. Bu hesablar sizin istƏdiyiniz valyutada ödƏniş etmƏnizi tƏmin edir. MәsЄlЄn, siz TürkiyЄdЄ alış-veriş edirsiniz vЄ ödЄnişi TL ilЄ etmЄlisiniz. Siz UCard ilЄ bu ödЄnişi AZN-dЄn TL-yЄ avtomatik olaraq çevirib edЄ bilЄrsiniz. Bu da sizin valyuta mübadilЄsi üçün banka gedib-gЄlmЄyib, komissiya ödЄmЄyib, kurs fЄrqliliyi ilЄ qarşılaşmamagınız demЄkdir.


Multivalyutalı hesablarla alış-veriş etmƏk üçün sizin UBank tƏtbiqindƏn istifadƏ etmƏlisiniz. TƏtbiqdƏ siz öz hesablarınızı görüb, aralarında köçürmËlËr edË bilËrsiniz. Hesablarınızın balansını artırmaq üçün isË siz nağd pulunuzu Unibankın ATM-lËrinË yatırmaq yaxud da başqa bank kartından UCard-a köçürmËk olar.


Faizsiz kredit xəttindən istifadə etmək
UCard ilə siz faizsiz kredit xəttindən istifadə edə bilərsiniz. Bu deməkdir ki, siz bankdan 1000 manata qədər kredit xətti alaraq bu məbləğin daxilində alış-veriş edə bilərsiniz. Bu kredit xətti faizsizdir, yəni siz yalnız Əsas mǝblǝği geri qaytarmaq mǝcburiyyǝtindǝsiniz. Kredit xǝttinin müddǝti isǝ 45 gündür, yǝni siz bu müddǝt ǝrzindǝ krediti geri qaytarmalısınız.


Faizsiz kredit xǝttindǝn istifadǝ etmǝk üçün sizin UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ etmǝlisiniz. Tǝtbiqdǝ siz öz kredit xǝttinizi görüb, onu aktivlǝşdirib vǝ ya dayandıra bilǝrsiniz. Kredit xǝttini geri qaytarmaq üçün isǝ siz öz balansınızdan vǝ ya başqa bank kartından UCard-a köçürmǝk olar.</p Keşbek və gəlir Əldә etmәk
UCard ilә siz keşbek vә gәlir Əldә etmәk dә imkanınız var. Bu demәkdir ki, siz UCard ilә alış-veriş etdikcә pul qazana bilәrsiniz. Hәr alış-verişdәn 0.5% keşbek Əldә edirsiniz vә bu mәblәği növbәti alış-verişlәrdә xәrclәyә bilәrsiniz. Bundan başqa, siz UCard-ı dostlarınıza tövsiyə edib, onların da UCard sifariş etmәlәrini tәmin edƏrsinizsә, hәr bir dostunuz üçün 10 manat gəlir Əldə edirsiniz.


Keşbek və gəlir Əldə etmək üçün sizin UBank tƏtbiqindƏn istifadƏ etmƏlisiniz. TƏtbiqdƏ siz öz keşbek və gəlir balansınızı görüb, onları istifadƏ edƏ bilƏrsiniz. Keşbek və gəlir balansınızı artırmaq üçün isƏ siz UCard ilƏ daha çox alış-veriş etmƏli vƏ ya dostlarınıza UCard-ı tövsiyə etmƏlisiniz.


Taksitlə alış-veriş etmək
UCard ilə siz taksitlə alış-veriş etmək də imkanınız var. Bu deməkdir ki, siz UCard ilə seçilmiş mağazalarda 3 ayadək faizsiz taksitlə alış-veriş edə bilərsiniz. Bu da sizin böyük mǝblǝğli alış-verişlǝrinizi daha rahat ödǝmǝyinizi tǝmin edir.


Taksitlǝ alış-veriş etmǝk üçün sizin UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ etmǝlisiniz. Tǝtbiqdǝ siz öz taksitlǝrinizi görüb, onları ödǝyǝ bilǝrsiniz. Taksitlǝrinizi ödǝmǝk üçün isǝ siz öz balansınızdan vǝ ya başqa bank kartından UCard-a köçürmǝk olar.


Apple Pay vë Google Pay ilë tëmassiz ödëniş etmëk
UCard ilë siz Apple Pay vë Google Pay ilë tëmassiz ödëniş etmëk dë imkanınız var. Bu demëkdir ki, siz UCard-ı smartfonunuza Ëlavë edërëk kartınızı aparmanıza ehtiyac yoxdur. Yalnız smartfonunuzu kart oxuducuya yaxınlaşdıraraq ödënişi tamamlaya bilërsiniz. Bu da sizin kartınızı itirmamaq, şifrini unutmamaq, kart oxuducu ilë problem yaşamamaq kimi risklërdën qoruyur.


Apple Pay vë Google Pay ilë tëmassiz ödëniş etmëk üçün sizin smartfonunuza Apple Pay vë ya Google Pay tëtbiqlërini yüklëmëlisiniz. Sonra isë, tëtbiqlërindën UCard-ı Ëlavë etmëlisiniz. Bundan sonra isë, ödënişi smartfonunuzla eda bilërsiniz.


UCard-ın tariflër nƏ qƏdƏrdir?
UCard-ın tarifləri çox sərfəlidir vƏ onları bir cədvəldə nümayiş etdirƏ bilərik:


Xidmət Qiymət --- --- Kartın qiyməti vƏ müddəti Pulsuz, 3 il Balansın artırılması Pulsuz (Unibank ATM-lərində) Balansın nağdlaşdırılması 0.5% (Unibank ATM-lərində) Köçürmələr Pulsuz (Unibank hesabları arasında) Nağdsız xərcləmələr Pulsuz (AZN-də) Bu cƏdvƏldƏn dƏ göründüyü kimi, UCard-ın tariflƏri sizin pulunuzu qoruyur vƏ sizin ƏlavƏ xƏrclƏr ödƏmƏmƏnizi tƏmin edir.


XülasƏ
UCard - Unibank tƏrƏfindƏn tƏklif edilƏn beynƏlxalq kartdır. Bu kartın xüsusiyyƏti odur ki, o, hƏm kredit, hƏm dƏ debet kartı kimi işlƏyir. YƏni, siz bu kartla öz pulunuzu xƏrclƏyƏ, yaxud da bankdan kredit xƏtti alaraq alış-veriş edƏ bilƏrsiniz. Bundan başqa, bu kart multivalyutalıdır, yƏni siz bu kartda 4 müxtƏlif valyutada hesab aça bilƏrsiniz: AZN, USD, EUR vƏ RUB. Bu da sizin valyuta mübadilƏsi üçün zaman itirmƏyib, istәdiyiniz valyutada ödәniş etmәyinizi tәmin edir.


UCard sifariş etmәk üçün iki üsul var: UBank tәtbiqindәn istifadә edәrәk vә


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page